Μαθητεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξης Μαθητείας  που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας είναι προαιρετικό.

Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

 Η Μαθητεία  υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο:

 •           την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων
 •           την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης

Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να:

 •           επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα
 •           επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - επιχείρησης
 •           αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

 •           ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους  με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
 •           αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των μαθητευομένων  

 

Πρόγραμμα μάθησης

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» εφαρμόζεται δυικό σύστημα εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και  περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.  

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ.(Εργαστηριακό Κεντρο) όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

A.      «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

B.      «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ΄ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Εγγραφή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

1.    είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου       κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων τύπων       σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με     το ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013

2.   βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας. 

Υποχρεώσεις Μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

 •           Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
 •           Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.
 •     Να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.
 •           Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.
 •           Να τηρούν το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
 •           Να έχουν  εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον και να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.
 •           Να συνεργάζονται  αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.
 •           Να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης
 •           Να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με την επιχείρηση.
 •           Να προσκομίζουν, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνουν έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, ημερολόγιο μάθησης, μηνιαίο δελτίο απασχόλησης κλπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
 •           Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.
 •           Να τηρούν τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών του Προγράμματος εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν  που συμμετέχουν στην υλοποίηση της  «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να διασφαλίζουν τις παρακάτω αρχές:

?    Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.

?    Σύναψη  «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

?  Τήρηση  των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) οφείλει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, να περιλαμβάνει  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

Ορισμό έμπειρου στελέχους ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την  αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της μαθητείας,

?Ενημέρωση των μαθητευόμενων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και  την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση σε  θέματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

?    Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

?   Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

?      Συνεργασία με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

?  Τήρηση όλων των μέσων (ηλεκτρονικών και εντύπων) παρακολούθησης της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια,  ημερολόγια μάθησης, έντυπα προόδου μαθητή κ.α.).

?     Καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη του πίνακα Ε3.4 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής  για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

?    Έλεγχος και συνυπογραφή του  Ημερολογίου Μάθησης, για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητή, σε συνεργασία ?ε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει και υποβάλλεται μηνιαίως από το μαθητή στο ΕΠΑΛ. Με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

Έλεγχος και συνυπογραφή Μηνιαίου Δελτίου Απασχόλησης Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος.

Ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

Αποζημίωση

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04?) δηλαδή  21,78?. Τα 5,24? της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας & Μαθητεία στον εργασιακό χώρο». Τα υπόλοιπα 16,54? της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω των Δ.Δ.Ε. στους μαθητές μόνο μέσω e-banking.

Σημειώνεται ότι για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών  για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται  ως εξής :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (?)

Ημερομίσθιο

29,04 ? x 75% = 21,78 ?

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78 /2 = 10,89 ?

Εισφορές εργοδότη

10,89 ? x 37,78% = 4,06 ?

Εισφορές μαθητή

10,89 ? x 3,28% = 0,36 ?

Σύνολο εισφορών

4,06 ? + 0,36 ? = 4,42 ?

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

21,78 ? - 0,36 ? = 21,42 ?

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,78 ? (ημερομίσθιο) - 16,54? (επιδότηση) = 5,24 ?

5,24 ? + 4,06 ? (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,30 ?

 

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 16,54 ? για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο»

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια 12 ημερών με αποδοχές   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ασφάλιση:

Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995  καθώς  και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

 
 
 

Ι.Κ.Α. & Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.

34,10%

------ 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ

3,17%

1,83%

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

--------

------ 

 

ΔΛΟΕΜ

--------

------

 

ΛΠΕα Α.Ε

0,15%

------

 

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ

0,24%

------

 

ΕΚΛΑ

0,12%

0,10%

 

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

------

1,00%

 

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

------

0,35%

 

ΣΥΝΟΛΟ

37,78%

3,28%

 
                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41,06%

 
                     

Επίσης βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:

 •              Επαγγελματικός κίνδυνος + 1%
 •              Βαρέα και ανθυγιεινά        + 3,6%
 •              ΙΚΑ - ΤΕΑΜ  + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 10,89?. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία.

Αναλυτικές οδηγίες για την εκκαθάριση των επιδοτήσεων από το Υπουργείο Παιδείας θα ενσωματωθούν στον Οδηγό με την ολοκλήρωση του Κανονιστικού Πλαισίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.  Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου. 

Πρόσθετες πληροφορίες