Υπολογισμός βαθμού πρόσβασης (Μορίων)

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία προκύπτει ως ακολούθως:

κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0- 100), με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός.

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου, για σχολές συναφείς με τον τομέα του οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας έχουν οριστεί ως εξής:

     για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής  1,5

     για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής  1,5

     για το  α' μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

       για το β' μάθημα ειδικότητας συντελεστής  3,5

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου, για τις κοινές σχολές όλων των τομέων, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας αντιστρέφονται και ορίζονται  ως εξής:

     για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 3,5

     για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής  3,5

     για το  α' μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

      για το β' μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

Μερικές σχολές απαιτούν εξέταση και επιπλέον  ειδικών μαθημάτων για τα οποία οι συντελεστές έχουν οριστεί ως εξής:

  •         για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής  1
  •         για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
  •         για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.
  •         στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Παράδειγμα:

Αν υποτεθεί ότι ένας υποψήφιος έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 15, στη Νεοελληνική Γλώσσα 12, στο ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 και στο Γραμμικό Σχέδιο 13,5 τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως άθροισμα των μορίων ανά μάθημα:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών             = 15 x 1,5 = 22,50

Γραπτός βαθμός στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας            = 12 x 1,5 = 18,00

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας           = 13 x 3,5 = 45,50

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας           = 17 x 3,5 = 59,50

Συνολικός αριθμός μορίων: (22,50 + 18,00 + 45,50 + 59,50) x 100 = 14550 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών       = 15 x 2 = 30,0

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (30,00 x 100) = 17550 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής:

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο                 12,50

Γραπτός βαθμός στο μάθημα Γραμμικό Σχέδιο                  13,50

Μέσος όρος  Χ 2 = 13,00 Χ 2 = 26

Συνολικός αριθμός μορίων: 14550 + (26,00 x 100) = 17150 (με μέγιστο τα 24000 μόρια).

Μαθήματα

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν σε εξετάσεις,  που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο, σε θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ' τάξης, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι:

?  δύο μαθήματα γενικής παιδείας

  •           Νέα Ελληνική Γλώσσα
  •           Μαθηματικά

?  δύο μαθήματα τομέα ή ειδικότητας 

c  Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

  •         Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

?   Τεχνολογία Δικτύων και επικοινωνιών

? Ψηφιακά Συστήματα

  •         Ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

?   Ηλεκτροτεχνία

? Ηλεκτρικές Μηχανές

c  Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας για όλες τις ειδικότητες

?  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

?  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

c  Τομέας Υγείας - Πρόνοιας ? Ευεξίας για όλες τις ειδικότητες

?  Στοιχεία Ανατομίας φυσιολογίας ΙΙ

?  Υγιεινή

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  συμμετέχοντας σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις.

Μπορούν να εισαχθούν σε σχολές κοινές για όλους τους τομείς και σε σχολές & τμήματα αντίστοιχα ή συναφή του τομέα ή της ειδικότητας του πτυχίου τους.  Συγκεκριμένα οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου έχουν προσβαση σε σχολές και τμήματα των τoμέων: 

Ηλεκτρολογίας,Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Διοίκησης και Οικονομίας

Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Εξετάζονται σε 4 μαθήματα, 2 γενικής παιδείας (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και 2 μαθήματα τομέα ή ειδικότητας. Οι μαθητές  που θέλουν να εισαχθούν σε σχολές, που απαιτούν εξέταση και άλλου ή  άλλων ειδικών μαθημάτων, εξετάζονται και σε αυτά.

Τα μόρια για τα 4 βασικά μαθήματα υπολογίζονται από τύπο που δίνει ως άριστα τα 2000 μόρια, ενώ σε αυτά προστίθενται και τα μόρια των ειδικών μαθημάτων, ως 4000,για τις περιπτώσεις που απαιτούνται.

Σχολές κοινές για όλους τους τομείς

Οι απόφοιτοι/τες όλων των Τομέων εισάγονται στις ακόλουθες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Σ.Μ.Υ.Α./ Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα

Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοίαρχων

Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών

Αστυφυλακών

Σχολή Πυροσβεστών

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

Οι μαθητές /τριες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού εισάγονται  στις παρακάτω Πανεπιστημιακές Σχολές  (Α.Ε.Ι.):

 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)

 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

 Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα (Θεσσαλονίκη)

 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω - Παν. Δυτ. Αττικής)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα - Ε.Μ.Π.)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα - Παν. Πελοποννήσου)

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα - Παν. Πατρών)

 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

 Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

 Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο)

 Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη) (*)

 Πληροφορικής (Αθήνα) - Ο.Π.Α.

 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη - Α.Π.Θ.)

 Πληροφορικής (Καβάλα)

 Πληροφορικής (Καστοριά)

 Πληροφορικής (Κέρκυρα)

 Πληροφορικής (Πειραιάς)

 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική (Λαμία)

 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Εύβοιας)

 Τεχνών Ήχου 8. Εικόνας (Κέρκυρα)

 Φυσικής (Αθήνα)

 Φυσικής (Ηράκλειο)

 Φυσικής (Θεσσαλονίκης)

 Φυσικής (Ιωάννινα)

 Φυσικής (Καβάλα)

 Φυσικής (Λαμία)

 Φυσικής (Πάτρα)

 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

ΑΣΠΑΙΤΕ

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Μηχανικών

(*) Δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Οι μαθητές /τριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας εισάγονται  στις παρακάτω Πανεπιστημιακές Σχολές  (Α.Ε.Ι.): 

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδίατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Εύβοιας)

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Αγροτικής Οικονομίας (Αργος) (*)

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Δημόσιας Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) (*)

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Εύβοιας)

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Ay. Νικόλαος)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Πάτρα)

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Κοινωνιολογίας (Αθήνα - Πάντειο)

Κοινωνιολογίας (Αθήνα - Ε.Κ.Π.Α)

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αθήνα - Ο.Π.Α.)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη - Παν. Μακεδονίας)

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Μάρκετινγκ (Γρεβενά)

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Αθήνα)

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) - Ο.Π.Α.

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) - Ε.Κ.Π.Α.

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) - Α.Π.Θ.

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα) (*)

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (Αθήνα) (*)

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Αμφισσα) (*)

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης (Σπάρτη) (*)

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Στατιστικής (Αθήνα)

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού (Ψαχνά Εύβοιας) (*)

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης:

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

(*) Δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας

Οι μαθητές /τριες του Τομέα Υγείας, Πρόνιας & Ευξίας εισάγονται στις παρακάτω Πανεπιστημιακές Σχολές  (Α.Ε.Ι.):

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καρδίτσα) (*)

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) (*)

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Βιολογίας (Αθήνα)

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

Βιολογίας (Πάτρα)

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Δημόσιας Υγείας (Τρίπολη) (*)

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής (Αθήνα) (*)

Διατροφής και Διαιτολογίας (Ψαχνά Εύβοιας) (*)

Εκπ/σης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο) (*)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Φλώρινα) (*)

Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής (Αρτα) (*)

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεοσαλονίκη)

Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας (Ηράκλειο)

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπ/σης (Θεσσαλονίκη)

Επιστήμων της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Επιστημών της Εκπ/σης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπ/κου Σχεδιασμού (Ρόδος)

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Εργοθεραπείας (Πτολεμαίδα)

Ιατρικής (Αθήνα)

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Ιατρικής (Λάρισα)

Ιατρικής (Πάτρα)

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Λογοθεραπείας (Λαμία) (*)

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Λογοθεραπείας (Πτολεμαίδα) (*)

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Μαιευτικής (Πτολεμαίδα)

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Νοσηλευτικής (Αθήνα) - Ε.Κ.Π.Α

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω - Παν. Δυτ. Αττικής)

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Νοσηλευτικής (Σπάρτη)

Νοσηλευτικής (Τ ρίπολη)

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης (Βόλος)

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης (Ρέθυμνο)

Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (Αθήνα) (*)

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα) (*)

(*) Δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020

Πρόσθετες πληροφορίες