Επαναλειτουργία του σχολείου από τη Δευτέρα 12 Απριλίου

Επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, με δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ, παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα. Πληροφορίες στο self-testing.gov.gr.

Ανακοινώνουμε τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου.

Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων που έχουμε ήδη λάβει, όπως:

·         υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

·         διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

·         σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

·         χρήση αντισηπτικών,

·         σχολαστικοί καθαρισμοί,

·         τακτικοί αερισμοί των χώρων,

·         ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων, χρήσης οργάνων κ.ά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια αυτοδιαγωνιστικού τεστ κορωνοϊού (self-test )δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η διαδικασία προμήθειας και δήλωσης του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test), καθώς και οι ενέργειες που συνοδεύουν το αποτέλεσμα, περιγράφονται στην ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 1440 – 10.04.2021

Ο Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των Λυκείων, διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ

    1.      Διαδικασία προμήθειας διαγνωστικού τεστ

·         Για τους ανήλικους μαθητές/τριες η παραλαβή γίνεται από τους γονείς/κηδεμόνες, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ίδιων (γονέων/κηδεμόνων).

·         Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοίτα μέλη του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των Λυκείων, παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

·         Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

  2.      Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος γίνεται στο σπίτι σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

·         Το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε σχετικό video

Απόρριψη των υλικών μετά τη διενέργεια των self-test; 

Αν το τεστ είναι αρνητικό: Απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων. 

Αν το τεστ είναι θετικό: Απορρίπτεται επίσης στον κοινό κάδο απορριμμάτων, αλλά μέσα σε δυο σακούλες καλά κλεισμένες.  

Τα απόβλητα των self–test δεν τοποθετούνται στους ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.

  3.      Εξαγωγή - δήλωση αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α.      Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και αφού αυθεντικοποιηθούν με έναν από τους τρόπους που προβλέπεται επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται και εκτυπώνεται σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία ο/η μαθητής /τρια φέρει μαζί του στο σχολείο και την επιδεικνύει μέχρι τον επόμενο έλεγχο.

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, η οποία εκτυπώνεται.

·         Ο/η μαθητής /τρια εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται να επισκεφτεί δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

·         Μέχρι να μεταβεί στη δημόσια δομή ο/η διαγνωσθείσας /σα θετικός/η μαθητής/τρια και οι οικείοι του, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

·         Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

·         Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/ τρια επιστρέφει στο σχολείο, επιδεικνύοντας τη βεβαίωση.

·         Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομήη οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.

β.      Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των Λυκείων, επισκέπτονται την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και, αφού αυθεντικοποιηθούν με έναν από τους τρόπους που προβλέπεται επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα και επιδεικνύουν (δεν παραδίδουν), κατά την προσέλευσή τους στην σχολική μονάδα.

·         Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Υποχρεούνται σε επαναληπτικό έλεγχο με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε και για τους μαθητές.

    4.      Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας, από μαθητές, εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό, συμπληρώνεται και υπογράφεται, χειρόγραφα, από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και από τους ίδιους για τους ενήλικες, έγγραφο δήλωσης αποτελέσματος (Ανήλικοι) (Ενήλικοι)

    5.      Μη επίδειξη σχολικής κάρτας από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.

Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η παραμένει σε ειδικό χώρο μέχρις ότου οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου.

 

Πρόσθετες πληροφορίες