Εγγραφή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

1.    είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου       κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων τύπων       σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με     το ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013

2.   βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας. 

Πρόσθετες πληροφορίες