Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

?  Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

?  Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α΄ κατηγορίας και ΚΒΣ.

?  Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.

?  Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.

?  Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.

?  Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.

?  Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).

?  Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

?  Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

?  Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.

?  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.

?  Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.

?  Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.

?  Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α. 

Πρόσθετες πληροφορίες