Ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

Αποζημίωση

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Τάξης Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04?) δηλαδή  21,78?. Τα 5,24? της αποζημίωσης, καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές, θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας & Μαθητεία στον εργασιακό χώρο». Τα υπόλοιπα 16,54? της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω των Δ.Δ.Ε. στους μαθητές μόνο μέσω e-banking.

Σημειώνεται ότι για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών  για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται  ως εξής :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (?)

Ημερομίσθιο

29,04 ? x 75% = 21,78 ?

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78 /2 = 10,89 ?

Εισφορές εργοδότη

10,89 ? x 37,78% = 4,06 ?

Εισφορές μαθητή

10,89 ? x 3,28% = 0,36 ?

Σύνολο εισφορών

4,06 ? + 0,36 ? = 4,42 ?

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

21,78 ? - 0,36 ? = 21,42 ?

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,78 ? (ημερομίσθιο) - 16,54? (επιδότηση) = 5,24 ?

5,24 ? + 4,06 ? (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,30 ?

 

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 16,54 ? για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο»

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια 12 ημερών με αποδοχές   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ασφάλιση:

Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995  καθώς  και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

ΜΑΘΗΤΗ
(ΠΟΣΟΣΤΟ %)

 
 
 

Ι.Κ.Α. & Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.

34,10%

------ 

 

ΑΝΕΡΓΙΑ

3,17%

1,83%

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

--------

------ 

 

ΔΛΟΕΜ

--------

------

 

ΛΠΕα Α.Ε

0,15%

------

 

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ

0,24%

------

 

ΕΚΛΑ

0,12%

0,10%

 

ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)

------

1,00%

 

ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)

------

0,35%

 

ΣΥΝΟΛΟ

37,78%

3,28%

 
                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

41,06%

 
                     

Επίσης βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:

  •              Επαγγελματικός κίνδυνος + 1%
  •              Βαρέα και ανθυγιεινά        + 3,6%
  •              ΙΚΑ - ΤΕΑΜ  + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά)

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δηλαδή 10,89?. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία.

Αναλυτικές οδηγίες για την εκκαθάριση των επιδοτήσεων από το Υπουργείο Παιδείας θα ενσωματωθούν στον Οδηγό με την ολοκλήρωση του Κανονιστικού Πλαισίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.  Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου. 

Πρόσθετες πληροφορίες