Εγγραφές

 

 2017Οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ γίνονται:

 • το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου,για όλους τους μαθητες που ανανεώνουν την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη και για τους αποφοίτους παλεοτέρων ετών ΓΕ.Λ ή κάθε τυπου Επαγγελματικού Λυκείου και ΤΕΕ  
 • και στις αρχές Σεπτεμβρίου για τους αποφοίτους, ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ, του τρεχοντος σχολικού έτους.

? Στην Α΄τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

? Στη Β΄ταξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α' ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλον τομέα απο αυτόν της αποφοιτησής τους.

? Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., καθώς και οικάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε. ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλη ειδικότητα του τομέα αποφοίτησης τους.

c  Οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο είναι:

 1. Ετυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, που υποβάλεται από τον κηδεμόνα ή τον ίδιο το μαθητη αν είναι ενήλικος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet στον σύνδεσμο https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
 2. Απολυτήριος τίτλος
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια
 4. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, (παρέχεται από το ΕΠΑ.Λ) όπου δηλώνει:
  • την κηδεμονία του μαθητή
  • τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει
  • ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο
 5. Δύο Φωτογραφίες

  Microsoft Office PowerPoint

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες