Εγγραφές

 

 2017Οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ γίνονται:

  • το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου,για όλους τους μαθητες που ανανεώνουν την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη και για τους αποφοίτους παλεοτέρων ετών ΓΕ.Λ ή κάθε τυπου Επαγγελματικού Λυκείου και ΤΕΕ  
  • και στις αρχές Σεπτεμβρίου για τους αποφοίτους, ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ, του τρεχοντος σχολικού έτους.

? Στην Α΄τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

? Στη Β΄ταξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α' ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλον τομέα απο αυτόν της αποφοιτησής τους.

? Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ? τάξη του ΕΠΑ.Λ., καθώς και οικάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε. ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλη ειδικότητα του τομέα αποφοίτητησής τους.

c  Οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο είναι:

1.       Απολυτήριος τίτλος

2.       Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια

3.       Αίτηση ? Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, (παρέχεται από το ΕΠΑ.Λ) όπου δηλώνει:

?     την κηδεμονία του μαθητή

?     τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει

?     ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο

4.       Δύο Φωτογραφίες

   Microsoft Office PowerPoint

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες