Ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

Αποζημίωση

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του εκάστοτε ισχύοντος νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59 ευρώ για τους μαθητευόμενους ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το ποσό της επιδότησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων ορίζεται στα 27,14 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Επισημαίνουμε ότι μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους.

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια 12 ημερών με αποδοχές   σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ασφάλιση:

Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, βαρέων και ανθυγιεινών και επαγγελματικού κινδύνου βαρύνουν και καταβάλλονται από τον εργοδότηΟι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ (Ανεργία, Στράτευση, ΔΛΟΕΜ, ΛΠΕΑΑΕ, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ, Εργατική Κατοικία, Εργατική Εστία), τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ.

Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε: 13,80 ευρώ ημερησίως (27,59 /2 = 13,80).

Τα ποσά που αναγράφονται στο άρθρο αφορούν το τελευταίο νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, σε περίπτωση τροποποίησης του θα τροποποιηθούν ανάλογα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του εποπτευόμενου Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στην οποία καθορίζεται η αποζημίωση και η ασφάλιση των μαθητευομένων καθώς και η νομοθεσία από την οποία προκύπτει.

Εγκύκλιος Υπ.Ε.Κ.Υπ.: ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020»

Πρόσθετες πληροφορίες