Υποχρεώσεις Μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

 •           Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
 •           Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.
 •     Να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.
 •           Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.
 •           Να τηρούν το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».
 •           Να έχουν  εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον και να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.
 •           Να συνεργάζονται  αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.
 •           Να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης
 •           Να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με την επιχείρηση.
 •           Να προσκομίζουν, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνουν έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, ημερολόγιο μάθησης, μηνιαίο δελτίο απασχόλησης κλπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.
 •           Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.
 •           Να τηρούν τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών του Προγράμματος εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος.

Πρόσθετες πληροφορίες