Εγγραφή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

Δικαίωμα εγγραφής στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

1.    είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου (ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.) και πτυχίου του δευτεροβάθμιου       κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων τύπων       σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με     το ΕΠΑ.Λ. 

2.   βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης

Οι υποψήφιοι που
πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» και έχουν αναρτήσει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο ΠΣ Μαθητείας μοριοδοτούνται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους, την ηλικία τους και το έτος
απόκτησης πτυχίου ως εξής:

1. Ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., στρογγυλοποιημένος σε τρία δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζεται επί χίλια (1000) και προσφέρει ισοδύναμο αριθμό μορίων.
2. Η ηλικία του υποψηφίου υπολογίζεται αφαιρώντας το έτος γέννησης του υποψηφίου από το έτος υποβολής της αίτησης, και μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
   i. Έως και 20 έτη με 4000 μόρια
   ii. Μεγαλύτερη από 20 και έως και 28 έτη με 3000 μόρια
   iii. Μεγαλύτερη από 28 και έως και 40 έτη με 2000 μόρια
   iv. Μεγαλύτερη από 40 έτη με 1000 μόρια.
3. Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου του, μοριοδοτείται επιπλέον ως ακολούθως:
   i. Για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 3000 μόρια
   ii. Για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 2000 μόρια
   iii. Για διάστημα άνω των δύο ετών από την ημερομηνία απόκτησης πτυχίου 1000 μόρια
4. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης,υποψήφιος. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας με την ίδια ημερομηνία γέννησης, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και αν υπάρχει ισοβαθμία και στον βαθμό πτυχίου, προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου.
5. Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη η μοριοδότηση των υποψηφίων και η παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

   (Α) προηγούνται κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και

   (Β) έπονται οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.
6. Ειδικότερα οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., οι οποίοι/ες βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) συμμετέχουν στα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. με τις ακόλουθες επιλογές:
   i. Με δεσμευμένη θέση Μαθητείας. Στην περίπτωση αυτή τα μόρια κατάταξης τους προσαυξάνονται κατά χίλια (1000).
   ii. Σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων 20% ανά ειδικότητα και τμήμα, εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει από την ποσόστωση,
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
   iii. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια κατάταξης αποφοίτων, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 20% των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μόρια
κατάταξής τους από το βαθμό του πτυχίου και την ηλικία προσαυξάνονται κατά 10%.

Πρόσθετες πληροφορίες